แบบประเมินสุขภาวะระดับมหาวิทยาลัย-จุฬาฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัว


เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานระบบ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แบบสำรวจออนไลน์ “คุณภาพชีวิตการทำงาน”

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

“แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ” ได้จัดทำเว็บไซต์แบบสำรวจออนไลน์ ihappy system นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล และความคิดเห็นของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนนโยบาย “องค์กรสุขภาวะ” อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

“แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ” ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการไว้เป็นความลับ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

“แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลอื่นใด ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลท่านไปใช้ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากท่านและการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

“แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ” จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับ จากการที่ท่านสมัครหรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี) ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ตลอดจนข้อมูลความคิดเห็นอื่นๆ ของท่าน แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐจะรักษาข้อมูลเกี่ยวกับท่านตามความจำเป็นพื้นฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของเรา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน โดยเมื่อท่านได้เข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ตกลงยินยอมให้เราเก็บ ครอบครอง รวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ สอดคล้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศสากล

การใช้เว็บไซต์แบบสำรวจออนไลน์

ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์แบบสำรวจออนไลน์ฉบับนี้ ท่านรับทราบว่า ได้จัดให้มีแบบสำรวจข้อมูล เพื่อให้ท่านได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของท่านหรือโดยภาพรวมองค์กรในการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร โดยท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ก) ท่านรับทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้นและรวบรวมตามหลักวิชาการ ซึ่งได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำรวบรวม ประมวลผล และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐมิได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของแบบสำรวจและผลที่เกิดขึ้นจากการทำแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น
ข) ท่านรับทราบว่าผลที่ได้รับจากการทำแบบสำรวจอาจไม่ใช่การวัดผลที่ครอบคลุมทุกประเด็นอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ โดยผลดังกล่าวเป็นเพียงคำแนะนำและข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อให้ท่านหรือองค์กรของท่านใช้ประกอบในการพิจารณาแนวทางเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน
ค) ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้ข้อมูลหรือผลที่ได้รับจากการทำแบบสำรวจนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น และจะไม่ใช้ข้อมูลหรือผลที่ได้รับจากการทำแบบสำรวจนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ง) ในการประมวลผลและแสดงผลแบบสำรวจ ท่านตกลงและอนุญาตให้แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นที่มีข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้นอกจากนี้ท่านตกลงและยินยอมให้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ แต่จะต้องไม่ขัดกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้
จ) ข้อมูลการประมวลผลที่ได้รับจากแบบสำรวจจากเว็บไซต์นี้ถือเป็นสิทธิ กรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ทรัพย์สินทางปัญญา

ก) ท่านตกลงและยอมรับว่า บรรดาข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ประมวลผล และ/หรือถูกประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ แอพพลิเคชั่น (Application) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว์ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ เป็นงานที่จัดทำขึ้นและอยู่ในความดูแลโดยแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐและเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิและทรัพย์สินของแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ
ข) ท่านตกลงและรับทราบว่า เว็บไซต์ของแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐเป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ซึ่งได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียม รวบรวม ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนการเผยแพร่และให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ให้คำรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องแท้จริง หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ภาพ และ/หรือบทความใดๆ ในเว็บไซต์ข้างต้น ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ในทางกฎหมาย ท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องในการดำเนินคดีใดๆ ไม่ว่าทางแพ่งหรืออาญา ต่อแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ และ/หรือกรรมการของแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

การมีส่วนร่วมของคุณต่อบริการ

ก) ผู้ใช้บริการรับทราบว่าท่านเป็นผู้เดียวที่มีรหัสผ่านที่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่านได้เท่านั้น แนะนำให้ผู้ใช้บริการเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และจะต้องทำการ Sign out (Logout) ออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อสิ้นสุดการเข้าใช้งานเว็บไซต์
ข) ผู้ใช้บริการพึงหลีกเลี่ยงการใช้งานเว็บไซต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องสาธารณะหรือใช้งานร่วมกับผู้อื่น หรือในสถานที่ สำนักงาน ฯลฯ ที่มิใช่เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านหรือที่ท่านใช้งานอยู่เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหล, การลับลอบดักจับ, การลักลอบเข้าสู่ระบบของข้อมูลของผู้ใช้บริการ
ค) ผู้ใช้บริการพึงทราบและตระหนักว่า การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบที่สุด ดังนั้นแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้อย่างสมบูรณ์ แต่แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐให้คำมั่นว่าจะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกๆครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น
ง) การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ของแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้อง การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเก็บนานเท่าไหร่

ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านร่วมกับผู้อื่น” ข้างต้น) เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร” ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น

เราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นไปตามระยะเวลาการเก็บรักษาและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของเรา ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับคำนวณเวลาการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

เราคำนวณระยะเวลาการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  1. ระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ
  2. เมื่อท่าน (หรือบุคคลอื่นที่ให้ท่านเข้าถึงบริการของเรา) หยุดการใช้บริการของเรา
  3. ระยะเวลาตามสมควรในการจัดเก็บที่แสดงให้เห็นว่าเราได้ทำตามหน้าที่และข้อตกลงต่างๆ
  4. ภายในระยะเวลาที่จำกัดที่อาจมีข้อเรียกร้องเกิดขึ้น
  5. ภายในระยะเวลาการเก็บรักษาที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือได้รับการแนะนำจากผู้ควบคุม ผู้ออกกฎเกณฑ์ เจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรรัฐ
  6. หรือความจำแป็นที่ต้องมีอยู่เพื่อการให้บริการใดๆ แก่ท่าน


ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือผู้ควบคุมนำข้อมูลไปเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือข้อมูลนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ กรุณาเจ้าหน้าที่ ที่นี่

ช่องทางการติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายในความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราได้ที่เจ้าหน้าที่ดูแลความเป็นส่วนตัวของเราทางอีเมล์ worklifethailand@gmail.com ฝ่ายดูแลข้อมูลส่วนบุคคล โทร 083-2530800 หรือผ่านทางไปรษณีย์มาที่ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ส่งถึง ฝ่ายดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ihappy system )


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

"แผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ" ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและนโยบายในการใช้หรือการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามความเหมาะสม โดยอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วง

ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแบบสำรวจออนไลน์ ihappy system ของแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงยินยอมผูกพันและรับปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว